Dematerializacja akcji Spółki

„W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Oznacza to, że od 1 marca 2021 r. akcje nie będą mogły mieć formy papierowego dokumentu. Odpowiednikiem dokumentu akcji będą zapisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez profesjonalny podmiot zewnętrzny za pomocą systemu informatycznego.

Zarząd Tektura Opakowania Papier Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, iż Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę numer 1/NWZ/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Spółki wybrało TRIGON Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65 do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, z którym w dniu 21 września 2020 r. została podpisana Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.

Mając na względzie powyższe, Spółka działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) wezwała w dniu 16 grudnia 2020 r. akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Tychach, pod adresem: ul. Katowicka 182, 43-100 Tychy, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8.00-15.00. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem.”